پنج‌شنبه, 12 تير 1399
  • EN
GIS
سيستم اطلاعات جغرافيايي(Geographic Information Systems) يا GIS يک  سيستم کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، تجزيه وتحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايي (مکاني) را دارد. داده هادريک (GIS) بر اساس موقعيتشان نشان داده مي شوند. تکنولوژي GIS با جمع آوري و تلفيق اطلاعات پايگاه داده هاي معمولي، به وسيله تصوير سازي و استفاده از آناليز هاي جغرافيايي، اطلاعاتي را براي تهيه نقشه ها فراهم مي سازد. اين اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رويدادها ، پيش بيني نتايج و تهيه نقشه ها به کار گرفته مي شوند.دريک سيستم اطلاعات جغرافيايي واژه جغرافيايي يا (Geographic) عبارت است از موقعيت موضوع هاي داده ها، برحسب مختصات جغرافيايي (طول و عرض).واژه (Information) يا اطلاعات نشان مي دهد که داده ها در GIS براي ارائه دانسته هاي مفيد، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاوير رنگي بلکه بصورت گرافيک هاي آماري، جداول و پاسخ هاي نمايشي متنوعي به منظورجستجوهاي عملي سازماندهي مي شوند.واژه(System) يا سيستم نيز نشان دهنده اين است که GIS از چندين قسمت متصل و وابسته به يکديگر براي کارکرد هاي گوناگون، ساخته شده است.فعالیت­های GIS

*  برگزاری جلسات شورای کاربران GIS ملی و همچنین  دو کمیته استانی و شهری و کارگروههای تخصصی

برگزاری دوره هاي آموزشي نرم افزار ArcGIS

* ایجاد بانک اطلاعات مکانی مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان خوزستان
* ایجاد بانک پایگاه داده مکانی اموردام استان خوزستان در محیط  GIS
* GIS Ready نقشه های 1:2000 شهر شوش، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی
* تهیه نقشه 1:10000 شهر اهواز به منظور تهیه نقشه توریستی شهر
* تهیه نقشه توریستی استان خوزستان
* طراحی نرم­افزار اطلاعات مکانی شهر اهواز
* آماده­سازی فایل تحلیل شبکه معابر شهر اهواز در محیط نرم­افزار ARCGIS
* تهیه و آماده­سازی نقشه موردی شهر اهواز و استان خوزستان برای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
* تهیه و آماده­سازی نقشه موردی استان خوزستان برای سازمان میراث فرهنگی
* ژئورفرنس تصاویر ماهواره ای

گروه دورانV5.7.2.0