پنج‌شنبه, 12 تير 1399
  • EN
کارتوگرافی
کارتو گرافی علم و هنر و فن تهیه نقشه تعریف شده که کلیه مراحل تهیه نقشه یعنی ژئودزی ،عملیات زمینی ،فتو گرامتری ترسیم و چاپ را شامل می شود. البته در یک تعریف خاص تر مراحل بعد از برداشت زمینی و فتوگرامتری را که همان ترسیم و چاپ نقشه  است،کارتوگرافی می گویند.در واقع تهیه نقشه از یک منطقه شامل دو گروه فعالیت مجزاست.یکی جمع آوری اطلاعات توسط مهندسین نقشه بردار و دیگری ترسیم نقشه بر اساس آن اطلاعات که کار کارتوگراف است.اطلاعاتی که توسط نقشه برداران گردآوری می­گردد برای همه قابل استفاده نیست و این کارتو گراف است که این داده های خام را می پروراند و به نقشه­هایی گویا و مطلوب تبدیل می کند.

کار کارتوگراف شامل تنظیم پیش نویس ،ترکیب اطلاعات،استفاده از نقشه ها و مدارک مربوطه ، انتخاب شبکه ، تعیین علایم و نوشته ها ، هماهنگی اطلاعات موجود در نقشه،طراحی اطلاعات حاشیه نقشه، انتخاب روش ترسیم و چاپ و تکثیر آن می شود.

فعالیتهای کارتوگرافی

*       بروزرسانی نقشه های 1:25000 بخشی از بلوکهای گرمی و مهاباد با رقومی سازی تصاویر ماهواره ای
*       تهیه نقشه 1:10000 شوشتر
*      تهیه نقشه های 1:50000بلوک دزفول
*       تهیه نقشه­های بلوکی شهر اهواز با مقیاس 1:2000
*       بروز­رسانی بلوکها و راههای نقشه­های بلوکی اهواز
*       بروز­رسانی نقشه  شهرستانهای دزفول و اندیمشک وبهبهان
*       تهیه و آماده­سازی نقشه موردی شهر اهواز و استان خوزستان برای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
*       تهیه و آماده­سازی نقشه موردی استان خوزستان برای سازمان میراث فرهنگی و شهرداری
*       ژئورفرنس تصاویر ماهواره ای

گروه دورانV5.7.2.0