پنج‌شنبه, 12 تير 1399
  • EN
موردی
اين نوع فعاليت ها در دو بخش عمده قابل تفكيك هستند .

طرح نقشه های مبنایی 1:25000 : در این زمینه این اداره عمدتاً در قالب انجام عملیات استرو و نیز گویا سازی عکس های هوایی تهیه شده انجام وظیفه می نماید. در حال حاضر با توجه به ضرورت بهنگام سازی نقشه های 1:25000 منطقه و نیز تهیه نقشه 1:25000 مناطق مرزی عمده فعالیت های این اداره در محدوه مناطق مرزی است که با توجه به شرایط خاص این مناطق ( آلودگی به مواد ناریه ) مشکلات خاصی را نیز به همراه دارد.  نقشه های 1:2000 شهری : مشابه نقشه های 1:25000 در این زمینه نیز عملیات استرو و گویا سازی عکس های هوایی تعدادی از شهرهای استان توسط این اداره به انجام رسیده است .


فعالیت های دیگر:

این دسته از فعالیت ها عمدتاً شامل تهیه اطلاعات زمین مرجع با هدف استفاده در دیگر بخش های مدیریت  می باشند و به عنوان نمونه می توان به فعالیت های شاخص زیر اشاره کرد.  

1)انجام مشاهدات GPS به من ظور تامین نقاط مختصات دار به سفارش بخش خصوصی یا دیگر نهادها و سازمان ها.  

2)گردآوری اطلاعات توصیفی و نیز تعیین موقعیت عوارض مورد استفاده در سامانه های اطلاعات مکانی

3)تکمیل اطلاعات و کنترل نقشه های گردشگری شهرهای استان.

4)تهیه نقشه از برخی مناطق مورد نیاز بخش های دولتی ( این وظیفه تا حد امکان توسط بخش خصوص انجام می شود مگر در حالتی که از نظر فنی از توان بخش خصوصی خارج باشد)

مبنای شکل گیری مدیریت نقشه برداری خوزستان براساس فعالیت های نقشه برداری زمینی به منظور تامین نیازهای فعالیت های دوران دفاع مقدس و نیز فعالیت های عمرانی استان بوده است. این ساختار تا سال 1377حفظ شده است. از سال 1377 به بعد جسب ضرورت فعالیت های بنیادی نیز به وظایف این مدیریت و به تبع آن به فعالیت های اداره نقشه برداری زمینی افزوده شده است. در حال حاضر این اداره عمدتاً وظیفه گردآوری اطلاعات زمین مرجع را به عهده داشته و فعالیت های آن در بخش های زیر خلاصه می شوند.گروه دورانV5.7.2.0