پنج‌شنبه, 12 تير 1399
  • EN
بنیادی
این نوع فعالیت ها عبارتند از مشارکت در تکمیل و انجام مشاهدات شبکه های مبنایی کشور مانند شبکه سراسری ترازیابی، شبکه ژئودزی ماهواره ای و شبکه نقاط چند منظوره .

شبکه ترازیابی در این حوزه عمدتاً وظیفه ایجاد یا بازسازی ایستگاههای شبکه(شامل مناطق شهری و غیر شهری)و نیز انجام مشاهدات ترازیابی دقیق به عهده این اداره می باشد و در حال حاضر مشاهدات کلیه خطوط ترازیابی سطح استان به انجام رسیده شبکه ترازیابی شهرهایی مانند اهواز ،نیز تکمیل گردیده است.شبکه های ژئودزی ماهواره ای : عمده فعالیت در این زمینه احداث ایستگاههای انجام مشاهدات شبکه های درجه III ژئودزی مي باشد. تاكنون شبكه هاي درجه III ژئودزی ماهواره اي بلوكهاي  به انجام رسيده است.

شبکه نقاط چند منظوره : این شبکه یکی از مدرن ترین شبکه های مبنایی کشور است که با هدف تعیین ژئوئید دقیق طراحی شده است و هم اکنون در مرحله احداث ایستگاهها و نیز انجام مشاهدات ترازیابی GPS ، ثقل    و ....... مي باشد عمدتاً انجام مشاهدات ترازيابي اين شبكه در محدوده استان و استان هاي مجاور توسط اين اداره انجام مي شود.

گروه دورانV5.7.2.0